Algemene voorwaarden

Artikel 1

Thuiswerk Summit zal worden gehouden op 25 en 26 maart 2021. De inhoud van het programma staat vermeld op de website www.thuiswerksummit.nl

Artikel 2

De organisatie wijst de communicatie ruimte toe, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de sponsor of deelnemer. De uiteindelijke beslissing over de indeling berust bij de organisatie van Thuiswerk Summit.

Artikel 3

De organisatie kan, zonder opgave van redenen, inschrijvingen van deelnemers en gasten weigeren.

Artikel 4

Het is de deelnemer/sponsor verboden de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onder te verhuren aan derden, die al dan niet aan het Summit deelnemen. Ook ruilen of weggeven van advertenties is niet toegestaan. Alleen na indienen van een schriftelijk verzoek, ter goedkeuring bij de organisatie, kan hieraan ontheffing worden verleend.

Artikel 5

Deelname kosten en proposities staan vermeld op de website van Thuiswerk Summit. Na ontvangst van de getekende overeenkomst wordt, in geval van toewijzing aan de sponsor/deelnemer, een bevestiging gezonden, waarin de aard van het pakket wordt vermeld. De sponsor-en deelnemersovereenkomst komt tot stand door een schriftelijke bevestiging als in het begin van dit artikel bepaald. De betaling en eventuele bijkomende kosten dienen als volgt te geschieden: Betaling binnen 14 dagen, na ondertekening van de overeenkomst. Bij ondertekening na 12 maart 2021, betaling per omgaande. Bij annulering van een ondertekende aanmelding: 6 weken voor het Summit, 40% van het factuurbedrag 4 weken voor het Summit, 60% van het factuurbedrag. Bij annulering minder dan 3 weken voor het Summit is 100% van het factuurbedrag verschuldigd. Alle betalingen moeten geschieden door storting of overmaking van het verschuldigde bedrag.

Artikel 6

Indiende sponsor of deelnemer de sponsorbijdrage of enig aan kosten verschuldigd bedrag niet, geheel of niet tijdig voldoet, is de organisatie gerechtigd te verklaren, dat zij de overeenkomst als onmiddellijk ontbonden beschouwt, onder gehoudenheid van de sponsor/deelnemer tot betaling van een schadevergoeding, gelijk aan het door hem ter zake deelname en sponsoring en eventuele bijkomende kosten verschuldigde bedrag, een en ander zonder dat voorafgaande ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst nodig is en zonder dat de deelnemer of sponsor enig recht kan doen gelden op restitutie van overeengekomen tarieven of reeds betaalde facturen of op vergoeding van schade, in welke vorm of uit welke oorzaak, die ook mocht zijn geleden. Alle kosten van invordering bij gebreke van betaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder begrepen de kosten van de raadsman van de organisatie en kosten door de organisatie te maken ten einde tot invordering van het verschuldigde te geraken zijn voor rekening van de sponsor /deelnemer. Tevens zal de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag aan de deelnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 7

Alle benodigde middelen, zoals in de overeenkomst aangeven, moeten uiterlijk op 15 maart 2021 bij de organisatie zijn aangeleverd. Indiende sponsor /deelnemer in gebreke blijft is de organisatie gerechtigd hiervoor extra kosten in rekening te brengen en niet aansprakelijk voor het niet goed kunnen uitvoeren van de overeenkomst. Het een en ander voor rekening en risico van de sponsor/ deelnemer.

Artikel 8

De organisatie zorgt voorbewaking van de planningen, zonder dat zij enige aansprakelijkheid op zich neemt. Mocht de sponsor/deelnemer echter nalaten deze planning aan te houden ,dan is de organisatie in geen enkel opzicht aansprakelijk te stellen en verklaart sponsor/deelnemer in persoon uitdrukkelijk door ondertekening van de overeenkomst hiermede akkoord te gaan.

Artikel 9

De sponsor/deelnemer dient zich te houden aan de technische en online instructies van de organisator, zowel voorafgaan, tijdens- als na het event. Sponsor/deelnemer vrijwaart de organisatie tegenover iedere derde voor aanspraken op vergoeding van schade, geleden ten gevolge van het feit, dat de sponsor /deelnemer de vermelde schriftelijke instructie en afspraken genoemd in dit artikel niet is nagekomen.

Artikel 10

De sponsor/deelnemer mag met zijn promotie en of reclame materiaal niet hinderlijk zijn voor andere sponsors/deelnemers, dit ter goedkeuring van de organisatie. Alleen via de beschikbare goodiebox, mag bij participatie voor en tijdens het event materiaal worden verstrekt.

Artikel 11

De organisatie, andere personen en of bedrijven en gastsprekers welke door de organisatie met de zorg zijn geselecteerd, zullen hun werkzaamheden zo goed mogelijk en met zorg uitvoeren. De organisatie zal hier continu zicht ophouden en dit aansturen.

Artikel 12

De sponsor/deelnemer krijgen toegang tot onze social media communities, waar ook de gasten aan zullen deelnemen. Deze kanalen zijn echter en alleen bedoel dom te netwerken en het is sponsors en deelnemers niet toegestaan  hier actief promotie te bedrijven. De organisatie en beheerders van deze social mediakanalen, kunnen bij overtreding een sponsor of deelnemer uit de community verwijderen. Zie hiervoor onze gedragsregels op de website.

Artikel 13

De organisatie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en/of programma onderdelen/uren zoals vermeld in de overeenkomst en op de website van Thuiswerk Summit. In dit geval blijft de overeenkomst onverminderd van kracht. Indien het event om welke reden dan ook niet kan of mag plaatsvinden, wordt de overeenkomst beschouwd als zijnde te vervallen en zal door de organisatie de reeds betaalde kosten aan sponsors en deelnemers worden terugbetaald. Tenzij de organisatie binnen 3 weken met een nieuw datum voorstel komt om het event alsnog ten uitvoer te brengen. Recht op schadevergoeding of vergoeding van gemaakte kosten heeft de sponsor/deelnemer in dat geval echter niet.

Artikel 14

Regelingen of afspraken, waarbij wordt afgeweken van het bepaalde in deze voorwaarden zijn alleen geldig indien zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 15

In alle gevallen waarin deze sponsor/deelnamevoorwaarden niet voorzien, beslist uiteindelijk de organisatie van Thuiswerk Summit. Zij behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen, waaraan sponsors/deelnemers gehouden zullen zijn.

Artikel 16

De organisatie van Thuiswerk Summit zal worden uitgevoerd door Branding Experience B.V., die in deze ook als aanspreekpunt, contractant en eindverantwoordelijke zal gelden en de rechten van de merknaam Thuiswerk Summit als handelsnaam beheerd. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.